Home » Guizhou Tours » Guizhou Travel Guide » Festivals in Guizhou

Festivals in Guizhou

Festivals in Guizhou

Festivals In Guizhou

Minority

Lunar Calender

Location

Activities

Dixi Festival

Bouyei

11-15 Jan.

Tunbao, Anshun, 3 hours from Guiyang.

Sing Local Opera

Lusheng Festival

Miao

15-18 Jan.

Lushengtang, Zhouxi Town, Kali City

Lusheng Dance, Horse Race

Sanyuesan Festival

Dong

3 Mar.

Baojing Town, Zhenyuan County

Antiphonal Singing, Lusheng Dance

Sister's Meal Festival

Miao

15-16 Mar

Taijiang County

East Sister's Meal,  Drum Dance, Blow Lusheng

Lusheng Festival

Miao

19-21 Mar

Panghai Town, Kali City

Lusheng Dance, Bullfight, Horse Race

Siyueba

Miao

8 Apr.

Huangping County, Songtao County

Blow Lusheng, Antiphonal Singing, Dance

Dragon Boat

Miao

5 May

Zhenyuan County

Dragon Boat Race

Liuyueliu

Bouyei

6 Jun.

Huaxi District Guiyang City

Match

Lusheng

Miao

27-29 Sep.

ConganJiang and Gulong Huangping

Blow Lusheng, Horse Race,   Antiphonal Singing

Bullfight Festival

Miao

Sep.

Yongxi
(A Miao Village)

Bullfight, Horse Race, Antiphonal Singing, Dance

Miao's New Year

Miao

Oct.

Zhouxi Town, Guading Town, Kali City

Blow Lusheng, Bullfight, Horse Race, Beat Drum

New Year of Dong

Dong

Oct. End to Nov. Beginning

Rongjiang County

Lusheng Dance, Bullfight, Lantern Fair

Guzang Festival of Miao Minority

Miao

/

/

/